Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Яхненко Олександр Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31680472
4. Місцезнаходження
Донецька , , 84500, м. Артемiвськ, вул. Артема , № 1
5. Міжміський код, телефон та факс
0501426085 062 3401928
6. Електронна поштова адреса
gipromet@bk.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці info@ucmo.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826 та Додатку № 38 до Положення:
- Акцiонернi товариства не заповнюють iнфрмацiю про органи управлiння емiтента (глава 4,пункт 1, пiдпункт 5 Положення № 2826);
- Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних юсiб.Iнформацiя не розкривається (п.13, роздiл 3, Додатку № 38 до Положення № 2826);
- В товариiтсвi не створена посада корпоративного секретаря. Iнформацiя не розкривається (пункт 14, роздiлу 3, Додатку № 38 "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря";
- Емiтент протягом звiтного року послугами рейтингових агенств не користувався. Iнформацiя не розкривається. (пункт 15 роздiлу 3 Додатку № 38 "Iнформацiя про рейтингове агенство");
- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) приватними акцiонерними товариствами не розкривається (глава 4, пункт 1, пiдпункт 2 Положення № 2826);
- Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента приватними акцiонерними товариствами не рохкривається (глава 4, пункт 1, пiдпункт 2 Положення № 2826);
- За результатами звiтного перiоду та перiоду, що передував звiтному, рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не приймалось. Дивiденди не виплачувались, у зв'язку з чим iнформацiя не розкривається. (Додаток №38, роздiл 8 "Iнформацiя про дивiденди");
-Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент не розкривається приватними акцiонерними товариствами (глава 4, пункт 1, пiдпункт 2 Положення № 2826);
- До пункту 2 роздiлу 10 Додатку № 38 "Iнформацiя про облiгацiї емiтента (для кожного непогашеного випуску облiгацiй)": Процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї за звiтний перiод емiтентом не випускались i не реєструвались. Iнформацiя не розкривається.
- До пункту 3 роздiлу 10 Додатку № 38 "Iнформацiя про iншi цiннi папери»: Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) та похiднi цiннi папери емiтентом не випускались i не реєструвались. Iнформацiя не розкривається.
- До пункту 4 роздiлу 10 Додатку № 38 «Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду»: Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викуп власних акцiй. Iнформацiя не розкривається.
- Iнформацiя про опис бiзнесу не розкривається приватними акцiонерними товариствами (глава 4, пункт 1, пiдпункт 2 Положення № 2826);
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiїї не розкривається приватними акцiонерними товариствами (глава 4, пункт 1, пiдпункти 2, 15 Положення № 2826);
-Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається приватними акцiонерними товариствами (глава 4, пункт 1, пiдпункти 2,15 Положення № 2826);
- До роздiлу 13 Додатку № 38 "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв". Такi операцiї емiтентом не здiйснювались. Iнформацiя не розкривається;
- У звязку iз призупиненням господарської дiяльностi, особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала.
(глава 4, пункт 1, пiдпункти 2, 17 Положення № 2826);
- До глави 5 роздiлу 3 Положення № 2826: У зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента операцiй, не розкривається iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного перiоду; про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року; про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
- До глави 6 роздiлу 3 Положення № 2826: У зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента таких операцiй, не розкривається iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; щодо реєстру iпотечних активiв;основнi вiдомостi ФОН; про випуски сертифiкатiв ФОН; про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН;
- Емiтент складає фiнансову звiтнiсть згiдно положень нацiональних стандартiв. Iнформацiя про рiчну фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, не подається i не розкривається (глава 4, пункт 1, пiдпункт 2 Положення № 2826);
- Емiтентом не здiйснювалися операцiї з емiсiї цiльових облiгацiй, виконання за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта (частини об'єкта) житлового будiвництва (роздiл 3, глава 4, пункт 1, абзац 23, Положення № 2826). Iнформацiя не розкривається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 626299
3. Дата проведення державної реєстрації
18.12.2001
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
316000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу,геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природних i технiчних наук
10. Органи управління підприємства
Акцiонернi товариства не заповнюють цю iнформацiю.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
335496
3) поточний рахунок
26008051804774
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя КБ "Приватбанк"
5) МФО банку
335496
6) поточний рахунок
26008051804774

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури серiя АГ № 577143 17.05.2011 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Донецькiй областi 20.04.2015
Опис За отриманою лiцензiєю емiтент здiйснював наступнi роботи: проектнi роботи, архутектурне та будiвельне проектування,конструювання несучих та огороджувальних конструкцiй, проектування внутрiшнiх iнженерних мереж i систем, проектування зовнiшнiх iнженерних мереж i систем, технологiчне проектування та iншi види робiт.
У зв'язку iз змiнами в чинному законодавствi наявнiсть лiцензiї з даних видiв робiт не є обов'язковою. Емiтент не планує продовження термiну дiї лiцензiї.
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ"
2) організаційно-правова форма
111
3) код за ЄДРПОУ
00195452
4) місцезнаходження
м.Артемiвськ, вул.Кiрова.42 Донецька область 84500
5) опис
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", статуту товариства, рiшень Загальних зборiв член Наглядової ради виконує повноваження та обов'язки члена Наглядової ради через своїх представникiв. Контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу; приймає участь у роботi Наглядової ради та її засiданнях; приймає рiшення з питань дiяльностi товариства. Вирiшує питання, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради, та iншi питання, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту товариства. Член Наглядової ради несе вiдповiдальнiсть за свої дiї вiдповiдно до чинного законодавства та статуту товариства. Член Наглядової ради несе вiдповiдальнiсть перед товариством за дiї чи бездiяльнiсть своїх представникiв згiдно чинному законодавству України та статуту товариства. Нi члену Наглядової ради, нi його представникам у звiтному роцi винагорода в грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалась. На посаду юридична особа обрана Загальними зборами 22.04.2011р. iз продовженням повноважень 25.04.2014р. на три роки.
До повноважень та обовязкiв члена Наглядової ради вiдноситься: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом товариства. Вiдомостi щодо участi члена Наглядової ради в об'єднаннях вiдсутнiпро розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень директора товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора товариства; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства (у разi їх обрання); обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до закону, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
00195452
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2011 3 роки з продовженням повноважень
9) Опис
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", статуту товариства, рiшень Загальних зборiв член Наглядової ради виконує повноваження та обов'язки члена Наглядової ради через своїх представникiв. Контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу; приймає участь у роботi Наглядової ради та її засiданнях; приймає рiшення з питань дiяльностi товариства. Вирiшує питання, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради, та iншi питання, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту товариства. Член Наглядової ради несе вiдповiдальнiсть за свої дiї вiдповiдно до чинного законодавства та статуту товариства. Член Наглядової ради несе вiдповiдальнiсть перед товариством за дiї чи бездiяльнiсть своїх представникiв згiдно чинному законодавству України та статуту товариства. Нi члену Наглядової ради, нi його представникам у звiтному роцi винагорода в грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалась. На посаду юридична особа обрана Загальними зборами 22.04.2011р. iз продовженням повноважень 25.04.2014р. на три роки.
До повноважень та обовязкiв члена Наглядової ради вiдноситься: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень директора товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора товариства; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства (у разi їх обрання); обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до закону, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом товариства. Вiдомостi щодо участi члена Наглядової ради в об'єднаннях вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яхненко Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Повна вища.Краматорський iндустрiальний iнститут
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер ПрАТ "Iнститут "Укркольорметобробка"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.06.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки директора визначенi статутом Товариства та трудовим контрактом. На посадi директора виконує наступнi повноваження та обовязки: виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, розробка поточних планiв дiяльностi товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; розробка рiчних бюджетiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства; видає накази i розпорядження, затверджує нормативнi документи обов'язковi для всiх пiдроздiлiв i працiвникiв; приймає i звiльняє працiвникiв товариства з урахуванням вимог, встановлених статутом; застосовує до працiвникiв товариства заходи заохочення i накладає на них стягнення; притягує до майнової вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства України, статуту та внутрiшнiх документiв товариства; здiйснює юридичнi дiї вiд iменi товариства, вiдкриває в банках поточнi й iншi рахунки товариства; розпоряджається коштами та майном товариства у межах своїх повноважень, з врахуванням обмежень, встановлених статутом; органiзує попередню пiдготовку питань, що пiдлягають розгляду Зборами овариства i/або Наглядовою радою, забезпечує пiдготовку по них необхiдних матерiалiв i пропозицiй; пiдписує вiд iменi товариства довiреностi, угоди (договори, контракти) та iншi документи, рiшення про укладення (видачу, пiдписання) яких, прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень статуту; затверджує положення про виробничi i функцiональнi структурнi пiдроздiли товариства пiсля погодження з Наглядовою радою; пiдписує вiд iменi товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього (пiсля попереднього погодження з наглядовою радою); пiдписує разом з головою та секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв, а за рiшенням загальних зборiв - статут товариства; створює необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерського облiку, складення та подання фiнансової та iншої звiтностi; здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи товариства, згiдно з чинним законодавством, статутом та внутрiшнiми документами товариства.
У звiтному роцi винагорода посадовiй особi у грошовiй формi виплачувалась згiдно штатному розпису та контракту. У натуральнiй формi виплати вiдсутнi. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Загальний стаж роботи особи складає 37 рокiв, а керiвної роботи - 23 роки. Протягом останнiх 5 рокiв особа обiймала посади: головий iнженер, директор товариства. Посадова особа не обiймає посад в будь-яких iнших пiдприємствах i не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищенко Тетяна Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Повна вища. Далекосхiдний комерцiйний iнститут.Товарознавство непродовольчих товарiв.
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТОВ " Артемiвського виробничо-комерцiйного обєднання здорового харчування "Еко-продукт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.06.2013 по безстроковому трудовому договору
9) Опис
До повноважень та обов'язкiв головного бухгалтера вiднесено: забезпечення дотримання встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; ведення бухгалтерського облiку згiдно методологiчних засад, встановлених чинним законодавством i мiжнародними стандариами; органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; правильний та своєчасний облiк засобiв господарства (грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв та iнше), документальне оформлення та вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з рухом цих засобiв; достовiрний та своєчасний облiк витрат та обiгу, виконання кошторисiв витрат; своєчасний та точний облiк результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (виробництво, збут, заготiвля, торгiвля, будiвництво та iнше); облiк та здiйснення всiх фiнансових, кредитних та розрахункових операцiй; правильне та своєчасне нарахування та перерахування державних податкiв, вiдрахувань вiд прибуткiв та iнших платежiв до державного та мiсцевого бюджетiв; чiтке дотримання касової та розрахункової дисциплiни, правильний розподiл та витрати отриманих в установах банкiв коштiв за призначенням, дотримання порядку виписування чекiв та зберiгання чекових книжок; проведення iнвентаризацiй та оформлення їх результатiв щодо виробництва, реалiзацiї, розрахункiв, каси, тощо; вiдображення їх на рахунках бухгалтерського облiку; оформлення метарiалiв стосовно недостач, розтрат та крадiжок грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей та щодо iнших зловживань; складання бухгалтерської, фiнансової звiтностi та рiчного звiту, своєчасне їх подання компетентним державним органам у встановленi строки; зберiгання документiв бухгалтерського облiку та звiтностi вiдповiдно до встановлених правил; обгрунтування та законнiсть списання з бухгалтерського балансу нестач, втрат, дебiторської заборгованостi та iнших витрат; перевiрка договорiв та наказiв, що пов'язанi з рухом товарно-метарiальних цiнностей та укладаються пiдприємством; робота з контролюючими органами щодо оподаткування, розрахункiв та бухгалтерського облiку. У звiтному роцi посадовiй особi за трудовим договором винагорода у грошовiй формi виплачена згiдно штатному розпису. У натуральнiй формi виплати вiдсутнi. Згода на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надана. Загальний стаж роботи особи складає 31 рокiв, а керiвної роботи - 8 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа обiймала посади:головний бухгалтер ТОВ "АВКОЗХ "Еко-продукт", заступник головного бухгалтера ПАТ "АЗОКМ". Не обiймає посад в будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ" 00195452 84500 Україна Донецька область Бахмутський (Артемiвський) Бахмут (Артемiвськ) Миру (Артема),1 300364 95.0519 300364 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 300364 95.0519 300364 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2016
Кворум зборів** 95.052
Опис На чергових Загальних зборах розглядалися наступнi питання:1.Обрання голови та секретаря Загальних зборiв 2.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Звiт Наглядової ради товариства за 2015 рiк. 4.Звiт директора товариства 5.Рiчний звiт про результати дiяльностi товариства. Затвердження рiчного звiту. 6. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 рiк. 7.Про змiну мiсцезнаходження товариства у зв'язку з iз змiною назви мiста та вулицi. 8. Внесення змiн до Статуту товариства шляяхом викладання у новiй редакцiї. Надання повноважень уповноваженiй особi напiдписання Статуту в новiй редакцiї. 9.Припинення повноважень членiв Наглядової ради товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради товариства. 11. Затверждення умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. 12. Обрання особи, що уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради товариства. Пропозицiї з доповнення порядку денного не надходили.
Загальними зборами акцiонерiв розглянутi всi питання порядку денного з прийняттям вiдповiдних рiшень. За пiдсумками прийнятi наступнi рiшення. Обрано голову i секретаря Загальних зборiв. Обрано членiв лiчильної комiсiї. Затверджено звiт Наглядової ради за звiтний перiод. Загальними зборами прийнято до вiдома звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi, баланс товариства за звiтний рiк, основнi напрямки на наступний рiк та звiт директора. Прийнято до вiдома висновок про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Затверджено звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi, баланс товариства за звiтний рiк та основнi напрямки товариства на наступний рiк. Прийнято рiшення про змiну мiсцезнаходження товариства у зв'язку з iз змiною назви мiста та вулицi та внесення змiн до Статуту товариства шляяхом викладання у новiй редакцiї, надання повноважень уповноваженiй особi напiдписання Статуту в новiй редакцiї. Загальними зборами прийнято рiшення про припинення повноважень i обрання нових членiв Наглядової ради. Затверджено умови договору з членами Наглядової ради товариства. Черговi Загальнi збори вiдбулися у визначений строк.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.07.2010 155/05/1/10 Донецьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000078646 1.00 316000 316000.00 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та позабiржових ринках не здiйснювалася. Факти лiстингу (делiстингу) акцiй вiдсутнi. На внутрiшньому ринку з акцiями можуть укладатися угоди цивiльно-правового характеру. Iнформацiя щодо угод за межами держави вiдсутня. У звязку iз змiною найменування, емiтенту видане нове свiдоцтво з новим найменуванням, iз збереженням реєстрацiйного номеру та дати видачi.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2482 2482 0 0 2482 2482
будівлі та споруди 2409 2466 0 0 2409 2466
машини та обладнання 65 10 0 0 65 10
транспортні засоби 1 1 0 0 1 1
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 7 1 0 0 7 1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис Згiдно з принципами облiкової полiтики, та нормами П(С)БО № 7 "Основнi засоби", основнимИ засобами визнанi матерiальнi активи, що утримуються Пiдприємством для використання у виробництвi або постачання готової продукцiї, товарiв i надання послуг, а також для адмiнiстративних цiлей i будуть використовуватися, як очiкується, протягом одного року.
Основнi засоби класифiкованi по групах.
При розрахунку амортизацiї беруться до уваги термiн корисного використання об'єкта основних засобiв до первiсної вартостi на початок звiтного перiоду на кожний iнвентарний об'єкт (у розрахунку на календарний мiсяць).
103 - Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 90 рокiв.
104 - Машини та обладнання - 10 рокiв.
105 - Торанспортнi засоби - 0 рокiв.
106 - Iнструмент, iнвентар, прилади та мебель - 5 рокiв.
109 - Бiблiотечнi фонди - 5 рокiв.
Первiсна оцiнка об'єктiв основних засобiв здiйснювалась за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. В процесi використання основнi засоби зменшуються. В балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю (з урахуванням суми зносу). Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування зносу ведеться у вiдомостi облiку основних засобiв. У складi основних засобiвна початок року згiдно з балансом - 6645,0 тис.грн. за первiсною вартiстю, знос - 4162,9 тис.грн., за залишковою вартiстю - 2482,1 тис.грн.,
в тому разi: первiсна вартiсть, знос, залишкова вартiсть.
Будинки та споруди - 6450 тис.грн., 3998 тис.грн.,2 452 тис.грн.
* Машини та обладнання - 216 тис.грн., 151 тис.грн., 65 тис.грн.
*Транспортнi засоби - 1 тис.грн., 0 тис.грн., 1тис.грн.
*Iнструмент, прилади, iнвентар (меблi) - 2 тис.грн., 2 тис.грн., 0 тис.грн.
*Iншi основнi засоби (спортивно-оздоровчий комплекс) - 4 тис. грн., 2 тис.грн., 2 тис.грн.
*Бiблiотечнi фонди - 39 тис.грн., 34 тис.грн., 5 тис.грн.
У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом - 6523,8 тис.грн. за первiсною вартiстю, знос - 4041,8 тис.грн., за залишковою вартiстю - 2482,0 тис.грн., в тому разi: первiсна вартiсть, знос, залишкова вартiсть.
*Будинки та споруди - 6345,6 тис.грн., 3879,8 тис.грн.,2465,8 тис.грн.
* Машини та обладнання - 134,5 тис.грн., 122,1 тис.грн., 12,4 тис.грн.
*Транспортнi засоби - 1,3 тис.грн., 0 тис.грн., 1,3тис.грн.
*Iнструмент, прилади, iнвентар (меблi) - 0 тис.грн., 0 тис.грн., 0 тис.грн.
*Iншi основнi засоби (спортивно-оздоровчий комплекс) - 3,4 тис. грн., 0,9 тис.грн., 2,5 тис.грн.
*Бiблiотечнi фонди - 39 тис.грн., 39 тис.грн., 0 тис.грн.
Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв пямолiнейний. Спосiб утримання активiв - активи утримуються за власнi кошти. Основнi засоби пiдприємства пiдтримуються в робочому станi. За необхiднiстю проводяться: ремонти будiвель, споруд; технiчнi огляди транспортнихзасобiв; профiлактика основних засобiв.
В 2015 роцi пiдприємством витрачено на капiтальнi ремонти - 66,7 тис. грн. Товариство має на балансi такi основнi засоби, як будiвлi та споруди загальною площею 4579,7кв.м , котрi знаходяться в заставi, що забезпечує виконання зобов'язаннь ПАТ "АЗОКМ" перед ПАТ "Мегабанк" згiдно iпотечному договору. Основнi засоби використовуються для власної господарскої дiяльностi. Орендованих основних засобiв не має. Невиробничих основних засобiв не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1337.0 1406.3
Статутний капітал (тис. грн.) 316.0 316.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 316.0 316.0
Опис Розрахункова вартiсть чистих активiв становить - 1337,0 тис.грн.
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004р.) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiкку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.1999р. № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи =
Необоротнi активи + оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв становить - 1337,0 тис.грн., що значно бiльше статутного фонду
(316,0 тис.грн.).

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 79.4 X X
Інші зобов'язання X 2357.6 X X
Усього зобов'язань X 2437.0 X X
Опис: У звiтному перiодi загальна сума зобов'язань товариства зросла. Iншi зобов'язання - 2437,0 тис.грн:
- кредиторська заборгованнiсть за товари, послуги,роботи - 1691,8 тис.грн. (ПАТ "АЗОКМ" - 1650,2 тис.грн., iншi - 41,6 тис.грн.;
- поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 259,5 тис.грн. (ПАТ "АЗОКМ" - 259,5 тис.грн.)
- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 1,8 тис.грн.(податок з доходiв фiзичних осiб - 0.4 тис.грн., мiсцевi податки - 1,4 тис.грн.);
- поточнi розрахунки зi страхування - 2,2 тис.грн.;
- поточнi розрахунки з оплати працi - 279,5 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання: за розрахунками з пiдзвiтними особами - 8,0 тис.грн., податковий кредит з ПДВ - 102,2 тис.грн.;
- iншi - 12,6 тис.грн.;
- iншi розрахунки з iншими дебiторами - 79,4 тис.грн. (ПАТ "АЗОКМ").

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23980886
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Предславинська, буд. № 12, м. Київ, 03150
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1259 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 002673 А 05.10.1995 до 05.10.2019р
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23980886
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Предславинська, буд. № 12, офiс 195, м. Київ, 03150
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1259 25.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 002673 А 05.10.1995 до 05.10.2019р
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Український науково-дослiдний iнститут
"Укркольорметобробка»
станом на 31.12.2015 р. за перiод з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.
Адресат:
Акцiонери ПрАТ
«Український науково-дослiдний iнститут"
Укркольорметобробка»,
керiвництво емiтента та НКЦПФР
Вступний параграф
Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва: Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут"Укркольорметобробка"
Код ЄДРПОУ 31680472
Мiсцезнаходження: 84500, Донецька обл., м. Артемiвськ,
вул. Артема, 1
Дата державної реєстрацiї ПрАТ "Український науково-дослiдний iнститут
"Укркольорметобробка" зареєстровано 18.12.2001 р. розпорядженням Виконавчого комiтету Артемiвської мiської Ради № 1254.
Звiт щодо фiнансовою звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Український науково-дослiдний iнститут "Укркольорметобробка», що додається, яка включає Баланс (Форма № 1- м) станом на 31.12.2015 р., Звiт про фiнансовi результати (Форма № 2 - м) за 2015 р., стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, рiк видання 2014, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.12.2015р. №320/1.
Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до вимог МСА 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 « Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть: за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої ними концептуальної основи фiнансової звiтностi, а саме Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнськiй персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм пiд час планування та виконання аудиту.
В ходi аудиту:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам,а не для висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо вiдповiднiсть застосованої облiкової полiтики та прийнятнiсть
облiкових оцiнок та розкриттiв, зроблених управлiнським персоналом;
- оцiнюємо подання, структуру та змiст фiнансових звiтiв включно з розкриттями, а також те, чи показують фiнансовi звiти операцiї та подiї так, щоб досягти достовiрного вiдображення;
- отримуємо достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо фiнансової iнформацiї емiтента для висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв.
Для обґрунтування аудиторської думки були виконанi процедури, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Метою перевiрки було одержання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок помилки або шахрайства, складена в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi, а саме з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, та вiдповiдає принципам облiкової полiтики пiдприємства.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У результатi проведення перевiрки встановлено, що iснують деякi обмеження обсягу роботи аудитора. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв станом на 01.10.2015 р. та запасiв станом на 01.10.2015 р., оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми виконали альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних засобiв. Ми вважаємо, що можуть iснувати несуттєвi вiдхилення в кiлькостi основних засобiв. Через характер облiкових записiв ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Ми не мали змоги пiдтвердити дебiторську та кредиторську заборгованостi в повнiй мiрi оскiльки є в наявностi незначна заборгованiсть, яка не пiдтверджена актами звiрок з контрагентами. Однак, вищезазначенi обставини, мають обмежений вплив на фiнансовi звiти, не є суттєвими i в цiлому не перекручують загальний фiнансовий стан товариства.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Український науково-дослiдний iнститут "Укркольорметобробка» подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ «Український науково-дослiдний iнститут "Укркольорметобробка» на 31.12.2015 року, фiнансовi результати дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, що визначенi концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Безперервнiсть
Фiнансовi звiти були пiдготовленi на основi припущення про безперервнiсть функцiонування. Використання цього припущення як основи для облiку є прийнятним, якщо управлiнський персонал не планує лiквiдувати Товариство або припинити дiяльнiсть, або не має окрiм цього iншої реальної альтернативи. Пiд час виконання нами аудиту фiнансових звiтiв ми дiйшли висновку, що використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть функцiонування як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв є доречним. Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. При проведеннi нами аудиту фiнансових звiтiв ми також не iдентифiкували такої суттєвої невизначеностi щодо подiй або умов, яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, вiдповiдно до МСА 570.

Звiт щодо iнших законодавчих i нормативних актiв
Станом на 31 грудня 2015р. Товариством дотримуються вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв.
Вартiсть чистих активiв за балансом ПрАТ "Український науково-дослiдний iнститут "Укркольорметобробка" станом на 31.12.2015 року становить 1337 тис. грн. Тобто, вартiсть чистих активiв товариства перевищує розмiр зареєстрованого капiталу, який складає 316 тис. грн., в 4,2 рази.
Спiввiдношення мiж вартiстю чистих активiв та величиною зареєстрованого капiталу пiдприємства вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть iстотно вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.
Виконання Товариством значних правочинiв протягом звiтного перiоду вiдповiдало вимогам ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства.
Iнформацiя, що розкрита у фiнансовiй звiтностi, належним чином представляє стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього контролю Товариства.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Стандарт - аудит"
Код ЄДРПОУ: 23980886
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Предславинська, 12, оф 195.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги: Свiдоцтво N 1259, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за N 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжений до 24.09.2020 р.
Реєстрацiйнi данi: ТОВ “Стандарт - аудит"
Зареєстроване розпорядженням Виконкому Калiнiнської районної Ради народних депутатiв м. Донецька 12.12.1995 р.
Змiни зареєстрованi розпорядженням Виконавчого комiтету Донецької мiської ради 24.12.2008 р.
Свiдоцтво АО1 № 431307
Останнi реєстрацiйнi змiни 10.10.14 р. у зв’язку зi змiною юридичної адреси.
Дата та номер рiшення АПУ про визнання аудиторської фiрми такою, що пройшла перевiрку системи контролю якостi: Рiшення АПУ № 227/4 вiд 27.01.2011 р.
Керiвник: Полосiна Людмила Миколаївна
Диплом АССА з мiжнародної фiнансової звiтностi ( березень 2007 р.)
Iнформацiя про аудитора: Сертифiкат аудитора - Серiя А № 002673 вiд 5.10.1995 р., продовжений рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.1999 р, вiд 30.07.2004 р. та вiд 24.09.2009 р. вiд 24.07.2014р. Термiн дiї сертифiката продовжений до 05.10.2019 р.
Контактний телефон: (044) 469-07-17
Дата та номер договору на проведення аудиту: № 1149 вiд 10.02.2016 р.
Дата початку та дата закiнчення аудиту: з 10.02.2016 р. до 30.03.2016 р.
Аудитор
Сертифiкат аудитора
Серiя А № 002673 вiд 05.10.1995 р._____________________________________ /Полосiна Л.М./
Директор ТОВ «Стандарт-аудит»
Диплом АССА з мiжнародної фiнансової звiтностi
(березень 2007 р.)
Сертифiкат аудитора
Серiя А № 002673 вiд 05.10.1995 р. __________________________________ /Полосiна Л.М./
м. Київ
30.03.2016 р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 1 1 0
2 1 1 0
3 1 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєстрацiю здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Голосування здiйснювалося пiдняттям карток, а щодо посадових осiб - бюлетенями. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори протягом останнiх трьох рокiв не проводилися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 1
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила

Наглядова рада самооцiнку не проводила

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети не створоено
Інші (запишіть) Комiтети не створоено

Комiтети не створоено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Член Наглядової ради не отримує винагороду.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вимоги визначаються згiдно чинному законодавству. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Член Наглядової ради самостiйно ознайомився зi своїми правами та обовязками.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Емiтент дiє на пiдставi статуту

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Рiшення приймалось Наглядовою радою.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитора змiнено за рiшенням Наглядової ради.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку проведена сторонньою органiзацiєю - аудитором.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Перевiрка проведена сторонньою органiзацiєю - аудитором.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iз залученням iнвестицiй не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв товариства кодекс корпоративного управлiння не приймався, проте емiтент забезпечує кожному акцiонеру (його представнику) доступ до документiв, визначених у Законi України «Про акцiонернi товариства» та Статутi Товариства. У зв'язку з цим Товариство розкриває у складi особливої та рiчної iнформацiї вiдомостi в оьбсязi i термiни, згiдно чинного законодавства та статуту товариства. Сутнiстю корпоративного управлiння в товариствi є система вiдносин мiж акцiонерами - власниками цiнних паперiв Товариства, його посадовими особами, а також заiнтересованими особами для забезпечення рiвноваги впливу та балансу iнтересiв учасникiв вiдносин

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
-

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА" за ЄДРПОУ 31680472
Територія за КОАТУУ 1410300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Артема,1 м.Артемiвськ, Донецька область, 84500

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 400 400
Основні засоби: 1010 2482.1 2482
- первісна вартість 1011 6645 6523.8
- знос 1012 ( 4162.9 ) ( 4041.8 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2882.1 2882
II. Оборотні активи
Запаси 1100 34.6 3.3
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 222.3 187.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.3 1.4
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 555.9 643.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 45.1 56.6
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 4.2 0
Усього за розділом II 1195 862.4 892
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 3744.5 3774

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 316 316
Додатковий капітал 1410 2299.9 2238.9
Резервний капітал 1415 3.6 3.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1213.2 -1221.5
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 1406.3 1337
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 1592 1691.8
розрахунками з бюджетом 1620 20.9 1.8
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 2.8 2.2
- з оплати праці 1630 301.9 279.5
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 420.6 461.7
Усього за розділом IІІ 1695 2338.2 2437
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 3744.5 3774

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 95.6 335.6
Інші операційні доходи 2120 161.6 118.4
Інші доходи 2240 3.6 3.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 260.8 457.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 63.5 ) ( 473.4 )
Інші операційні витрати 2180 ( 264.9 ) ( 258.3 )
Інші витрати 2270 ( 1.7 ) ( 162.6 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 330.1 ) ( 894.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 69.3 436.8
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 69.3 436.8


Примітки до балансу Станом на 31.12.2015р балансова вартiсть основних засобiв становить 2482,0 тис.грн.,знос основних засобiв - 4041,8 тис.грн., первiсна вартiсть основних засобiв - 6523,8 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнейним методом згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби". За звiтний перiод нарахована амортизацiя склала 5,5 тис.грн. Протягом 2015 року iндексацiя основних засобiв не проводилася.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2015р.- 400,0 тис.грн.
Залишок запасiв на кiнець року- 3,3 тис.грн.При передачi у виробництво, продажу або вибуттi виробничих запасiв застосовується метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015р. складає 832,1 тис.грн., у т.ч.:
- чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, послуги- 187,5 тис.грн., у т.ч.: ТОВ "Iндустрiат"- 100,0 тис.грн., ДП"Донецький Екологiчний Iнститут"-57,5 тис.грн., iншi пiдприємства- 30,0 тис.грн;
-дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - ПАТ "АЗОЦМ" - 612,9 тис.грн.,iншi пiдприємства- 2,7 тис.грн.;
-iнша поточна дебiторська заборгованiсть - (орендатори) 27,6 тис.грн.;
-дебиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом- 1,4 тис.грн.(розрахунки з ПДВ).
Наявнiсть грошових коштiв в нацiональнiй валютi стном на 31.12.2015р- 56,6 тис.грн.
Розмiр статутного капiталу на 31.12.2015р. складає 316,0 тис.грн.
Резервний капiтал на 31.12.2015р.- 3,6 тис.грн.
Iнший додатковий капiтал на 31.12.2015р - 2238,9 тис.грн, який сформувався за рахунок дооцiнки основних засобiв.
Розмiр непокритого збитку станом на 31.12.2015р. складає 1221,5 тис.грн. За 2015 рiк вiд фiнансово-господарської дiяльности було отримано збиток 69,3 тис.грн.
На 31.12.2015р. поточнi зобо"вязання складають 2437,0 тис.грн, а саме:
-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги- 1691,8 тис.грн, у т.ч.: ПАТ"АЗОКМ" - 1650,2 тис.грн.,ТОВ"Стандарт-Аудит"-4,0 тис.грн.,ФОП Берестянко-7,3 тис.грн.,ТОВ"Корвет" - 20,0 тис.грн.,iншi пiдприємства - 10,3 тис.грн.;
- поточнi зобо"вязання з одержаних авансiв- ПАТ"АЗОКМ"-259,5 тис.грн.;
- iншi поточнi зобо"вязання - 202,2 тис.грн, а саме: податковий кредит з ПДВ-102,2 тис.грн.,за розрахунками з пiдзвiтними особами-8,0 тис.грн., за розрахунками з iншими кредиторами - 92,0 тис.грн.;
- поточнi зобо"вязання за розрахунками з бюджетом - 1,8 тис.грн.(мiсцевi податки);
-поточнi розрахунки зi страхування - 2,2 тис.грн.
Примітки до звіту про фінансові результати Протягом 2015 року товариство вело облiк доходiв вiдповiдно до положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 15"Дохiд".
Виручка вiд реалiзацiї за 2015 рiк - 95,6 тис.грн.,iншi операцiйнi доходи- 161,6 тис.грн., у т.ч.: вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв- 108,2 тис.грн., iншi - 53,4 тис.грн.; iншi доходи - 3,6 тис.грн.( вiд бескоштовної передачi основних фондiв).
Собiвартiсть реалiзованих робот- 63,5 тис.грн.
Валовий прибуток вiд операцiйної дiяльностi за 2015 рiк - 32,1 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати - 264,9 тис. грн., а саме:административнi витрати- 116,3 тис.грн., собiвартiсть реализованих виробничих запасов - 59,6 тис.грн., витрати вiд списання сумнiвної дебiторської заборгованiсти-64,0 тис.грн.,iншi - 25,0 тис.грн.
Фiнансовий результат до оподаткування на 31.12.2015рiк складає збиток 69,3 тис.грн.
Чистий фiнансовий результат за 2015 рiк - збиток 69,3 тис.грн.
Керівник Яхненко О.В.
Головний бухгалтер Грищенко Т.О.