Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       О.В. Яхненко
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31680472
4. Місцезнаходження
Донецька , -, 84500, м. Бахмут, вул. Героїв Працi, № 42
5. Міжміський код, телефон та факс
(0627) 44 98 09
6. Електронна поштова адреса
info@ucmo.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 80   26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.ucmo.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826 та Додатку № 38 до Положення:
- Акцiонернi товариства не заповнюють iнфрмацiю про органи управлiння емiтента (роздiл 3, глава 4, пункт 1, пiдпункт 5 Положення № 2826);
- До пункту 5 глави 4 роздiлу 3 Положення № 2826, пункт 12 роздiлу 3 Додатку № 38 до Положення: Емiтент не здiйснює iиди дiяльностi, якi потребують одержання лiцензiй(дозволiв);
- До пункту 5 глави 4 роздiлу 3 Положення № 2826, пункт 13 роздiлу 3 Додатку № 38 до Положення: Емiтент не приймає участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя не розкривається;
- В органах емiтента не створювалася посада корпоративного секретаря. Iнформацiя не розкривається (роздiл 3, глава 4, пункт 1 Положення № 2826; пункт 14, роздiлу 3 Додатку № 38 "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря";
- Емiтент протягом звiтного року послугами рейтингових агенств не користувався. Iнформацiя не розкривається. (роздiл 3, глава 4, пункт 1 Положення № 2826; пункт 15 роздiлу 3 Додатку № 38 "Iнформацiя про рейтингове агенство");
- Засновники не є на даний час учасниками Товариства. Iнформацiя не розкривається. Додаток № 38, роздiл 4 "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)";
- До п.9 глави 4 роздiлу 3 Положення № 2826; роздiлу 6 Додатку № 38 "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 %та бiльше акцiй емiтента": фiзичнi особи не володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй емiтента. Iнформацiя не розкривається.
- За результатами звiтного перiоду та перiоду, що передував звiтному, рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не приймалось. Дивiденди не виплачувались, у зв'язку з чим iнформацiя не розкривається. (роздiл 3, глава 4, пункт 1 Положення № 2826; Додаток № 38, роздiл 8 "Iнформацiя про дивiденди");
- До пункту 2 роздiлу 10 Додатку № 38 "Iнформацiя про облiгацiї емiтента (для кожного непогашеного випуску облiгацiй)": Процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї за звiтний перiод емiтентом не випускались i не реєструвались. Iнформацiя не розкривається;
- До пункту 3 роздiлу 10 Додатку № 38 "Iнформацiя про iншi цiннi папери»: Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) та похiднi цiннi папери емiтентом не випускались i не реєструвались. Iнформацiя не розкривається.
- До пункту 4 роздiлу 10 Додатку № 38 «Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду»: Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викуп власних акцiй. Iнформацiя не розкривається.
- До роздiлу 3, глави 4, пункту 1 Положення № 2826; роздiлу 13 Додатку № 38 "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв". Такi операцiї емiтентом не здiйснювались. Iнформацiя не розкривається.
- До роздiлу 11 Додатку № 38 "Опис бiзнесу". Приватнi акцiонернi товариства не розкривають таку iнформацiю.
- До п.15 глави 4 роздiлу 3 Положення № 2826 та пунктiв 4 i 5 роздiлу 12 Додаткiв № 38: Товариство не вiдноситься до емiтентiв, якi займаються вказаними видами дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї та про собiвартiсть продукцiї не розкривається.
- До глави 4 роздiлу 3 Положення № 2826 та пунктiв 6, 7 i 8 роздiлу 12 Додаткiв № 38 Положення № 2826: У зв'язку з неприйняттям рiшень, не розкривається iнформацiя про прийняттья рiшення про попереднє надання згоди на читнення значних правочинiв, про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про прийняття рiшення про надання згоди на вчиненння правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
- До глави 5 роздiлу 3 Положення № 2826 та Додатку № 40: У зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента операцiй, не розкривається iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного перiоду; про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року; про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
- До глави 6 роздiлу 3 Положення № 2826 та Додаткiв № 41 i № 42 Положення № 2826: У зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента таких операцiй, не розкривається iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; щодо реєстру iпотечних активiв; основнi вiдомостi ФОН; про випуски сертифiкатiв ФОН; про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН;
- Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, тому роздiл про фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не заповнюється.
- Емiтентом не здiйснювалися операцiї з емiсiї цiльових облiгацiй, виконання за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва (роздiл 3, глава 4, пункт 1, абзац 23, Положення № 2826). Iнформацiя не розкривається.
- Вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" не надається iнформацiя щодо аудиторського висновку.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО № 626299
3. Дата проведення державної реєстрації
18.12.2001
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
316000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах.
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi природний i технiчних наук
10. Органи управління підприємства
Акцiонернi товариства не заповнюють цю iнформацiю.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
335548
3) поточний рахунок
26005053614280
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марченко Олександр Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
з/в
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Повна вища. Донбаська державна машинобудiвна академiя: iнженер-металург
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АЗОКМ", начальник цеху
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту товариства, рiшень Загальних зборiв виконує обов'язки Члена Наглядової ради. Виконує завдання Загальних зборiв i Наглядової ради щодо захисту прав акцiонерiв товариства та реалiзацiї статутних завдань товариства; контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу; приймає участь у роботi Наглядової ради та її засiданнях; приймає рiшення з питань дiяльностi товариства шляхом голосування на засiданнях Наглядової ради. У складi Наглядової ради колегiально вирiшує питання, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради, та iншi питання, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту товариства. Член Наглядової ради несе вiдповiдальнiсть за свої дiї вiдповiдно до чинного законодавства та статуту Товариства. Член Наглядової ради не є одночасно Членом виконавчого органу товариства. Члену Наглядової ради у 2017 роцi винагорода в грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи посадової особи складає 23 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: начальник цеху, начальник виробничого вiддiлу. На посаду Члена Наглядової ради обрана Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2016р. Посадова особа є представником ПрАТ "ЗОКМ". Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Член Наглядової ради не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Член Наглядової ради обiймає посаду начальника виробничого вiддiлу.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Парамонов Юрiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
з/в
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Неповна вища. Артемiвський iндустрiальний технiкум: технiк- механiк.
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АЗОКМ", начальник цеху
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту товариства, рiшень Загальних зборiв виконує обов'язки Члена Наглядової ради. Виконує завдання Загальних зборiв i Наглядової ради щодо захисту прав акцiонерiв товариства та реалiзацiї статутних завдань товариства; контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу; приймає участь у роботi Наглядової ради та її засiданнях; приймає рiшення з питань дiяльностi товариства шляхом голосування на засiданнях Наглядової ради. У складi Наглядової ради колегiально вирiшує питання, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради, та iншi питання, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту товариства. Член Наглядової ради несе вiдповiдальнiсть за свої дiї вiдповiдно до чинного законодавства та статуту Товариства. Член Наглядової ради не є одночасно Членом виконавчого органу товариства. Члену Наглядової ради у 2076 роцi винагорода в грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи посадової особи складає 25 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: начальник цеху. На посаду Члена Наглядової ради обрана Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2016р. Посадова особа є представником ПАТ "ЗОКМ". Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Член Наглядової ради не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Член Наглядової ради обiймає посаду начальника цеху.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кохна Юрiй Едуардович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
з/в
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Повна вища. Донецький державний технiчний унiверситет: iнженер-механiк.
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АЗОКМ", токар
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту товариства, рiшень Загальних зборiв виконує обов'язки Члена Наглядової ради. Виконує завдання Загальних зборiв i Наглядової ради щодо захисту прав акцiонерiв товариства та реалiзацiї статутних завдань товариства; контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу; приймає участь у роботi Наглядової ради та її засiданнях; приймає рiшення з питань дiяльностi товариства шляхом голосування на засiданнях Наглядової ради. У складi Наглядової ради колегiально вирiшує питання, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради, та iншi питання, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту товариства. Член Наглядової ради несе вiдповiдальнiсть за свої дiї вiдповiдно до чинного законодавства та статуту Товариства. Член Наглядової ради не є одночасно Членом виконавчого органу товариства. Члену Наглядової ради у 2017 роцi винагорода в грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи посадової особи складає 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: токар. На посаду Члена Наглядової ради обрана Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2016р. Посадова особа є представником ПАТ "ЗОКМ". Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Член Наглядової ради не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Член Наглядової ради обiймає посаду диспетчера виробничого вiддiлу.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яхненко Олександр Висильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
з/в
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Повна вища. Краматорський iндустрiальний iиститут: iнженер.
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Iнститут "Укрккольорметобробка", головний iнженер проекту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.05.2016 на 1 рiк
9) Опис
Повноваження директора визначенi статутом Товариства та трудовим контрактом. На посадi директора виконує наступнi повноваження та обовязки: виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, розробка поточних планiв дiяльностi товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; розробка рiчних бюджетiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства; видає накази i розпорядження, затверджує нормативнi документи обов'язковi для всiх пiдроздiлiв i працiвникiв; приймає i звiльняє працiвникiв товариства з урахуванням вимог, встановлених статутом; здiйснює юридичнi дiї вiд iменi товариства, вiдкриває в банках поточнi й iншi рахунки товариства; розпоряджається коштами та майном товариства у межах своїх повноважень, з врахуванням обмежень, встановлених статутом; органiзує попередню пiдготовку питань, що пiдлягають розгляду Зборами товариства i/або Наглядовою радою, забезпечує пiдготовку по них необхiдних матерiалiв i пропозицiй; пiдписує вiд iменi товариства довiреностi, угоди (договори, контракти) та iншi документи, рiшення про укладення (видачу, пiдписання) яких, прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень статуту; пiдписує разом з головою та секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв, а за рiшенням загальних зборiв - статут товариства; здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи товариства, згiдно з чинним законодавством, статутом та внутрiшнiми документами товариства. У звiтному роцi винагорода посадовiй особi у грошовiй формi виплачувалась згiдно штатному розпису та контракту. У натуральнiй формi виплати вiдсутнi. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Загальний стаж роботи особи складає 40 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа обiймала посади: головий iнженер, директор товариства. Посадова особа не обiймає посад в будь-яких iнших пiдприємствах i не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової ради Марченко Олександр Олександрович з/в 300364 95.0519 300364 0 0 0
Член Наглядової ради Парамонов Юрiй Вiкторович з/в 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Кохна Юрiй Едуардович з/в 0 0 0 0 0 0
Директор Яхненко Олександр Васильович з/в 0 0 0 0 0 0
Усього 300364 96.0519 300364 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПО ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ" 00195452 84500 Україна Донецька - м. Бахмут вул. Героїв Працi, № 42 300364 95.0519 300364 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Фiзичнi особи 0 0 0 0
Усього 300364 95.0519 300364 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2017
Кворум зборів**
Опис На рiчних загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 25 квiтня 2017 року, розглядалися наступнi питання поярдку денного:
Питання 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
Питання 2. Обрання Голови рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
Питання 3. Обрання Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
Питання 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Питання 5. Звiт Директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Питання 6. Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Питання 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк з врахуванням вимог, передбачених законом.
Питання 8. Про вчинення та ухвалення значних правочинiв Товариства, ринкова вартiсть предмету яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Рiчнi загальнi збори вiдбулися у визначений термiн вiдповiдно до затвердженого порядку денного.
Бiльшiстю голосiв акцiонерiв (100%) загальними зборами прийнятi натупнi рiшення:
Питання 1. Обрано Лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 осiб: Сафонов В.Є., Гребiнюк Т.I., Немченко О.О.
Питання 2. Головою Загальних зборiв обрано Марченко О.О.
Питання 3. Секретарем Загальних зборiв обрано Кохну Ю.Е.
Питання 4. Затверджено Звiт Наглядової ради. Дiяльнiсть Наглядової ради визнана задовiльною.
Питання 5.Затверджено Звiт директора Товариства. Робота Директора визнана задовiльною.
Питання 6. Затверджено рiчний звiт Товариства. Результати дiяльностi Товариства визнанi задовiльними.
Питання 7.Рiшення про виплату дивiдендiв не прийнято.
Питання 8. Схваленi та затвердженi значнi правочини, ринкова вартiсть предмету яких перевищує 25 % вартостi активiв. Надано Товариству попередню згоду на вчинення протягом року значних правочинiв сукупною граничною вартiстю до 5 млн. грн.
Питання 9. Прийнято рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства на адресу: вул. Героїв Працi. № 42, м. Бахмут, Донецька обл., Україна, 84500.
Питання 10. Прийнято рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Загальнi збори вiдбулися у визначений строк вiдповiдно до порядку денного.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський р-он м. Київ вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581323
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiссiя з цiнних папрерiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591 04 04
Факс (044) 591 04 04
Вид діяльності Професiйна дiльнiсть на ринку цiнних паперiв
Опис Емiтентом з ПАТ "НДУ" укладено Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв. Центральний депозитарiй надає емiтенту послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, здiйснює депозитарне обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента, депонування глобальних (тимчасових глобальних) сертифiкатiв вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України", Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiя цiнних паперiв, рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, та iнших нормативно-правовiх акцтiв. Центральнй депозитарiй також надає емiтенту реєстр власникiв iменних цiнних паперiв та довiдки згiдно розпоряджень емiтента.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.07.2010 155/05/1/10 Донецьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000078646 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.00 316000 316000 100
Опис Акцiї емiтента не перебувають в бiржовому списку чи б бiржовому реєстрi. Iнформацiя щодо операцiй за межами України вiдсутня. На внутрiшньому ринку угоди з акцiями укладаються вiдповiдно до приписiв чинного законодавства.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 14 3 0 0 14 3
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 13 2 0 0 13 2
транспортні засоби 1 1 0 0 1 1
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14 3 0 0 14 3
Опис Основнi засоби використовуються згiдно до їх цiльового призначення вiдповiдно до встановлених нормативно-технiчною документацiю термiнiв експлуатацiї. Ступiнь зносу дорiвнює ступеню використання. Товариство користується усiма правами власника майна i несе вiдповiдальнiсть за використання майна вiдповiдно до вимог чиного законодаства.Операцiї з основними фондами здiйснюються шляхом списання, вiдновлення, укладеня угод цивiльно-правового характеру.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1284.9 1574.5
Статутний капітал (тис. грн.) 316 316
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 316 316
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi та Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 2017 року складає – 968.9 тис.грн.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (1605,8 тис. грн.) перевищує скоригований статутний капiтал емiтента (316 тис.грн.). Вартiсть чистих активiв та розмiр статутного капiталу емiтента вiдповiдають вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 2849 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 2849 X X
Опис: У звiтному перiодi загальна сума зобов'язань емiтента зменшилася. Iншi зобов'язання - 2849 тис.грн., у тому числi: - кредиторскьа заборгованiсть за товари, послуги, роботи - 1684,8тис.грн., - поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 259,5 тис.грн., - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 3 тис.грн., - поточнi розрахунки зi страхування - 3,1 тис.грн., - поточнi розрахунки з оплати працi - 24,1 тис.грн., - iншi поточнi зобов'язання за розрахунками з пiдзвiтними особами - 7 тис.грн., податковий кредит з ПДВ - 670,9 тис.грн., - iншi зобов'язання - 196,6 тис.грн., - iншi розрахунки з iншими дебiторами - 0 тис.грн.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 25.04.2017 Загальнi збори акцiонерiв 4931.79 4898.3 100.68 Нерухоме майно- будiвля. 26.04.2017 www.ucmo.com.ua
Опис:
Загальними зборами акцiонерiв емiтента 25.04.2017р. схвалено укладення та надана згода на вчинення товариством значного правочину – договору купiвлi-продажу нерухомого майна (будiвлi) ринковою вартiстю 4931,79 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi складає 4898,3 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента складає 100,68 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй згiдно перелiку акцiонерiв складає 300364 штук. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах, складає 300364 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй "за" погодження та вчинення правочину складає 300364 штук. Голосуючi акцiї "проти" прийняття рiшення вiдсутнi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
25.04.2017 26.04.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
15.05.2017 16.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв провела реєстрацiйна комiсiя. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Голосування здiйснювалося за допомогою карток Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори не скликалися Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 3
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Самооцiнка Наглядовою радою не проводилася


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтетi в товариствi не створенi.
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради не отримують винаргороду.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вимоги до членiв Наглядової ради визначенi законодавством та статутом товариства X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) ознайомлення вiдбулося на засiданнi Наглядвоовї ради.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Товариство дiє на пiдставi статуту.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) За попереднiй звiтний перiод рiшення про аудит приймалося Наглядовою радою товариства.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитор не змiнювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку дiяльностi проводить Наглядова рада.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя в товариствi не створена.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Що iнвестування емiтент не визначився

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння у товариствi не прийнятий.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодек корпоративного управлiння не приймався.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом рокуСПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА" за ЄДРПОУ 31680472
Територія за КОАТУУ 1410300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 71.12
Середня кількість працівників 1
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса, телефон (06274) 44 69 13

1. Баланс
на 01.01.2018 р.
Форма № 1-мc

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Основні засоби: 1010 13.6 2.7
- первісна вартість 1011 173.6 14.7
- знос 1012 ( 160 ) ( 12 )
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 13.6 2.7
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2.9 0.5
Поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Гроші та їх еквіваленти: 1165 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 4884.7 4131.2
Баланс 1300 4898.3 4133.9

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Капітал 1400 316 316
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1254.9 965.3
Усього за розділом I 1495 1574.5 1284.9
II. Довгострокові зобов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги 1615 1689.4 1684.8
- розрахунками з бюджетом 1620 296 3
- розрахунками зі страхування 1625 5 3.1
- розрахунками з оплати праці* 1630 210.9 24.1
Інші поточні зобов'язання 1690 1122.5 1134
Усього за розділом IІІ 1695 3323.8 2849
Баланс 1900

Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2017 р.
Форма № 2-мс

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Інші доходи 2160 0 4243.2
Разом доходи (2000 + 2240) 2280 250.9 260.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (63.5)
Інші витрати 2165 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 540.5 330.2
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -289.6 -69.4
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0 0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -289.6 69.4


Примітки до балансу Станом на 31.12.2017 р балансова вартiсть основних засобiв становить 2,7 тис.грн.,знос основних засобiв - 14,7 тис.грн., первiсна вартiсть основних засобiв - 14,7 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнейним методом згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби". За звiтний перiод нарахована амортизацiя склала 0 тис.грн. Протягом 2017 року iндексацiя основних засобiв не проводилася. Залишок запасiв на кiнець року 0,5 тис.грн.При передачi у виробництво, продажу або вибуттi виробничих запасiв застосовується метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017р. складає 4130 тис.грн., у т.ч.: - чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, послуги- 57,5 тис.грн., у т.ч.: ДП "Донецький Екологiчний Iнститут"- 57,5 тис.грн.; -дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 4025,7 тис.грн.,iншi пiдприємства 44,5 тис.грн.; Наявнiсть грошових коштiв в нацiональнiй валютi стном на 31.12.2017р - 2,3 тис.грн. Розмiр статутного капiталу на 31.12.2017р. складає 316 тис.грн. Резервний капiтал на 31.12.2017р.- 3,6 тис.грн. Розмiр прибутку станом на 31.12.2017р. складає 965,3 тис.грн. За 2017 рiк вiд фiнансово-господарської дiяльности було отримано збитки 289,6 тис.грн.
Примітки до звіту про фінансові результати Протягом 2017 року товариство вело облiк доходiв вiдповiдно до положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 15"Дохiд". Виручка вiд реалiзацiї за 2017 рiк - 0 тис.грн.,iншi операцiйнi доходи- 250,9 тис.грн., у т.ч.: вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 132,7 тис.грн., iншi - 118,2 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованих робот - 0 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 540,5тис. грн., а саме:административнi витрати- 401,1 тис.грн., собiвартiсть реализованих виробничих запасов - 60,2 тис.грн., iншi - 79,2 тис.грн. Фiнансовий результат до оподаткування на 31.12.2017 рiк складає збиток 289,6тис.грн. Чистий фiнансовий результат за 2017 рiк - прибуток 1284,9 тис. грн. Податок на прибуток - 0 тис.грн.
Керівник Директор Яхненко О.В.
Головний бухгалтер