Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Яхненко Олександр Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31680472
4. Місцезнаходження
Донецька , 84500, м. Бахмут, вул. Миру, №1
5. Міжміський код, телефон та факс
(0627) 44 98 09 (0627) 44 98 09
6. Електронна поштова адреса
gipromet@bk.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 79   26.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.ucmo.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826 та Додатку № 38 до Положення:
- Акцiонернi товариства не заповнюють iнфрмацiю про органи управлiння емiтента (роздiл 3, глава 4, пункт 1, пiдпункт 5 Положення № 2826);
- До пункту 5 глави 4 роздiлу 3 Положення № 2826, пункт 12 роздiлу 3 Додатку № 38 до Положення: Емiтент не здiйснює iиди дiяльностi, якi потребують одержання лiцензiй(дозволiв);
- До пункту 5 глави 4 роздiлу 3 Положення № 2826, пункт 13 роздiлу 3 Додатку № 38 до Положення: Емiтент не приймає участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя не розкривається;
- В органах емiтента не створювалася посада корпоративного секретаря. Iнформацiя не розкривається (роздiл 3, глава 4, пункт 1 Положення № 2826; пункт 14, роздiлу 3 Додатку № 38 "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря";
- Емiтент протягом звiтного року послугами рейтингових агенств не користувався. Iнформацiя не розкривається. (роздiл 3, глава 4, пункт 1 Положення № 2826; пункт 15 роздiлу 3 Додатку № 38 "Iнформацiя про рейтингове агенство");
- Засновники не є на даний час учасниками Товариства. Iнформацiя не розкривається. Додаток № 38, роздiл 4 "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)";
- До п.9 глави 4 роздiлу 3 Положення № 2826; роздiлу 6 Додатку № 38 "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 %та бiльше акцiй емiтента": фiзичнi особи не володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй емiтента. Iнформацiя не розкривається.
- За результатами звiтного перiоду та перiоду, що передував звiтному, рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не приймалось. Дивiденди не виплачувались, у зв'язку з чим iнформацiя не розкривається. (роздiл 3, глава 4, пункт 1 Положення № 2826; Додаток № 38, роздiл 8 "Iнформацiя про дивiденди");
- До пункту 2 роздiлу 10 Додатку № 38 "Iнформацiя про облiгацiї емiтента (для кожного непогашеного випуску облiгацiй)": Процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї за звiтний перiод емiтентом не випускались i не реєструвались. Iнформацiя не розкривається;
- До пункту 3 роздiлу 10 Додатку № 38 "Iнформацiя про iншi цiннi папери»: Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) та похiднi цiннi папери емiтентом не випускались i не реєструвались. Iнформацiя не розкривається.
- До пункту 4 роздiлу 10 Додатку № 38 «Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду»: Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викуп власних акцiй. Iнформацiя не розкривається.
- До роздiлу 3, глави 4, пункту 1 Положення № 2826; роздiлу 13 Додатку № 38 "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв". Такi операцiї емiтентом не здiйснювались. Iнформацiя не розкривається.
- До роздiлу 11 Додатку № 38 "Опис бiзнесу". Приватнi акцiонернi товариства не розкривають таку iнформацiю.
- До п.15 глави 4 роздiлу 3 Положення № 2826 та пунктiв 4 i 5 роздiлу 12 Додаткiв № 38: Товариство не вiдноситься до емiтентiв, якi займаються вказаними видами дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї та про собiвартiсть продукцiї не розкривається.
- До глави 4 роздiлу 3 Положення № 2826 та пунктiв 6, 7 i 8 роздiлу 12 Додаткiв № 38 Положення № 2826: У зв'язку з неприйняттям рiшень, не розкривається iнформацiя про прийняттья рiшення про попереднє надання згоди на читнення значних правочинiв, про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про прийняття рiшення про надання згоди на вчиненння правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
- До глави 5 роздiлу 3 Положення № 2826 та Додатку № 40: У зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента операцiй, не розкривається iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного перiоду; про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року; про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
- До глави 6 роздiлу 3 Положення № 2826 та Додаткiв № 41 i № 42 Положення № 2826: У зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента таких операцiй, не розкривається iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; щодо реєстру iпотечних активiв; основнi вiдомостi ФОН; про випуски сертифiкатiв ФОН; про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН;
- Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, тому роздiл про фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не заповнюється.
- Емiтентом не здiйснювалися операцiї з емiсiї цiльових облiгацiй, виконання за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва (роздiл 3, глава 4, пункт 1, абзац 23, Положення № 2826). Iнформацiя не розкривається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО №626299
3. Дата проведення державної реєстрації
18.12.2001
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
316000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу,геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природних i технiчних наук
- -
10. Органи управління підприємства
Акцiонернi товариства не заповнюють цю iнформацiю.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
335548
3) поточний рахунок
26005053614280
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя КБ "Приватбанк"
5) МФО банку
335496
6) поточний рахунок
26005053614280

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марченко Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
з/в з/в з/в
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Повна вища.Донбаська державна машинобудiвна академiя: iнженер-металург.
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АЗОКМ", начальник цеху.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту товариства, рiшень Загальних зборiв виконує повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради. Виконує завдання Загальних зборiв i Наглядової ради щодо захисту прав акцiонерiв товариства та реалiзацiї статутних завдань товариства; контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу; приймає участь у роботi Наглядової ради та її засiданнях; приймає рiшення з питань дiяльностi товариства шляхом голосування на засiданнях Наглядової ради. У складi Наглядової ради колегiально вирiшує питання, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради, та iншi питання, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту товариства. Член Наглядової ради несе вiдповiдальнiсть за свої дiї вiдповiдно до чинного законодавства та статуту Товариства. Член Наглядової ради не є одночасно Членом виконавчого органу товариства. Члену Наглядової ради у 2016 роцi винагорода в грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи посадової особи складає 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: начальник цеху, начальник виробничого вiддiлу. На посаду Члена Наглядової ради обрана Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2016р. Посадова особа є представником ПАТ "ЗОКМ". Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Член Наглядової ради не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Член Наглядової ради обiймає посаду начальника виробничого вiддiлу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Парамонов Юрiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
з/в з/в з/в
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Неповна вища.Артемiвський iндустрiальний технiкум: технiк-механiк.
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АЗОКМ", начальник цеху.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту товариства, рiшень Загальних зборiв виконує повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради. Виконує завдання Загальних зборiв i Наглядової ради щодо захисту прав акцiонерiв товариства та реалiзацiї статутних завдань товариства; контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу; приймає участь у роботi Наглядової ради та її засiданнях; приймає рiшення з питань дiяльностi товариства шляхом голосування на засiданнях Наглядової ради. У складi Наглядової ради колегiально вирiшує питання, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради, та iншi питання, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту товариства. Член Наглядової ради несе вiдповiдальнiсть за свої дiї вiдповiдно до чинного законодавства та статуту Товариства. Член Наглядової ради не є одночасно Членом виконавчого органу товариства. Члену Наглядової ради у 2016 роцi винагорода в грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи посадової особи складає 24 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: начальник цеху. На посаду Члена Наглядової ради обрана Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2016р. Посадова особа є представником ПАТ "ЗОКМ". Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Член Наглядової ради не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Член Наглядової ради обiймає посаду начальника цеху.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кохна Юрiй Едуардович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
з/в з/в з/в
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Повна вища. Донецький державний технiчний унiверситет: iнженер-механiк.
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пат "АЗОКМ", токар.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту товариства, рiшень Загальних зборiв виконує повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради. Виконує завдання Загальних зборiв i Наглядової ради щодо захисту прав акцiонерiв товариства та реалiзацiї статутних завдань товариства; контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу; приймає участь у роботi Наглядової ради та її засiданнях; приймає рiшення з питань дiяльностi товариства шляхом голосування на засiданнях Наглядової ради. У складi Наглядової ради колегiально вирiшує питання, якi вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради, та iншi питання, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту товариства. Член Наглядової ради несе вiдповiдальнiсть за свої дiї вiдповiдно до чинного законодавства та статуту Товариства. Член Наглядової ради не є одночасно Членом виконавчого органу товариства. Члену Наглядової ради у 2016 роцi винагорода в грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи посадової особи складає 20 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: токар. На посаду Члена Наглядової ради обрана Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2016р. Посадова особа є представником ПАТ "ЗОКМ". Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Член Наглядової ради не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Член Наглядової ради обiймає посаду диспетчера виробничого вiддiлу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яхненко Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
з/в з/в з/в
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Повна вища. Краматорський iндустрiальний iнститут: iнженер.
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер проекту ПрАТ "Iнститут "Укркольорметобробка".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.05.2016 на 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки директора визначенi статутом Товариства та трудовим контрактом. На посадi директора виконує наступнi повноваження та обовязки: виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, розробка поточних планiв дiяльностi товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; розробка рiчних бюджетiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства; видає накази i розпорядження, затверджує нормативнi документи обов'язковi для всiх пiдроздiлiв i працiвникiв; приймає i звiльняє працiвникiв товариства з урахуванням вимог, встановлених статутом; здiйснює юридичнi дiї вiд iменi товариства, вiдкриває в банках поточнi й iншi рахунки товариства; розпоряджається коштами та майном товариства у межах своїх повноважень, з врахуванням обмежень, встановлених статутом; органiзує попередню пiдготовку питань, що пiдлягають розгляду Зборами товариства i/або Наглядовою радою, забезпечує пiдготовку по них необхiдних матерiалiв i пропозицiй; пiдписує вiд iменi товариства довiреностi, угоди (договори, контракти) та iншi документи, рiшення про укладення (видачу, пiдписання) яких, прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень статуту; пiдписує разом з головою та секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв, а за рiшенням загальних зборiв - статут товариства; здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи товариства, згiдно з чинним законодавством, статутом та внутрiшнiми документами товариства. У звiтному роцi винагорода посадовiй особi у грошовiй формi виплачувалась згiдно штатному розпису та контракту. У натуральнiй формi виплати вiдсутнi. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Загальний стаж роботи особи складає 38 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа обiймала посади: головий iнженер, директор товариства. Посадова особа не обiймає посад в будь-яких iнших пiдприємствах i не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищенко Тетяна Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
з/в з/в з/в
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Повна вища. Далекосхiдний комерцiйний iнститут: товарознавець.
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "АВКОЗХ "ЕКО-продукт", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.06.2013 по трудовому договору
9) Опис
До повноважень та обов'язкiв головного бухгалтера вiднесено: забезпечення дотримання встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; ведення бухгалтерського облiку згiдно методологiчних засад, встановлених чинним законодавством i мiжнародними стандариами; органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; правильний та своєчасний облiк засобiв господарства (грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв та iнше), документальне оформлення та вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з рухом цих засобiв; достовiрний та своєчасний облiк витрат та обiгу, виконання кошторисiв витрат; правильне та своєчасне нарахування та перерахування державних податкiв, вiдрахувань вiд прибуткiв та iнших платежiв до державного та мiсцевого бюджетiв; вiдображення їх на рахунках бухгалтерського облiку; складання бухгалтерської, фiнансової звiтностi та рiчного звiту, своєчасне їх подання компетентним державним органам у встановленi строки; зберiгання документiв бухгалтерського облiку та звiтностi вiдповiдно до встановлених правил; обгрунтування та законнiсть списання з бухгалтерського балансу нестач, втрат, дебiторської заборгованостi та iнших витрат. У звiтному роцi посадовiй особi за трудовим договором винагорода у грошовiй формi виплачена згiдно штатному розпису. У натуральнiй формi виплати вiдсутнi. Згода на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надана. Загальний стаж роботи особи складає 33 роки. Протягом останнiх 5 рокiв особа обiймала посади: головний бухгалтер ТОВ "АВКОЗХ "Еко-продукт", заступник головного бухгалтера. Не обiймає посад в будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової ради Марченко Олександр Олександрович - представник ПАТ "ЗОКМ" з/в з/в з/в 300364 95.0519 300364 0 0 0
Член Наглядової ради Парамонов Юрiй Вiкторович з/в з/в з/в 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Кохна Юрiй Едуардович з/в з/в з/в 0 0 0 0 0 0
Директор Яхненко Олександр Васильович з/в з/в з/в 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Грищенко Тетяна Олександрiвна з/в з/в з/в 0 0 0 0 0 0
Усього 300364 95.0519 300364 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПО ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ" 00195452 84500 Україна Донецька Бахмутський р-он м. Бахмут вул. Героїв Працi, № 42 300364 95.0519 95.0519 300364 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Вiдсутнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього 300364 95.0519 95.0519 300364 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2016
Кворум зборів** 95.0519
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Звiт директора Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Рiчний звiт про результати дiяльностi Товариства. Затвердження рiчного звiту.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Про змiну мiсцезнаходження Товариства у зв’язку iз змiною назви мiста та вулицi.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї. Надання повноважень уповноваженiй особi на пiдписання Статуту в новiй редакцiї.
9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Обрання особи, що уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
Пропозицiї до порядку денного пiсля його затвердження Наглядової радою не подавалися.
Результати розгляду питань порядку денного загальних зборiв:
Питання № 1.Обрано Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у складi двох осiб.
Питання № 2.Обрано Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
Питання № 3. Затверджено Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.Дiяльнiсть Наглядової ради Товариства визнана задовiльною.
Питання № 4. Затверджено Звiт директора Товариства за 2015 рiк. Дiяльнiсть директора Товариства визнана задовiльною.
Питання № 5. Рiчний звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затверджено. Визнано результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк задовiльними.
Питання № 6. Затверджено статтi вiд’ємного значення чистого прибутку за 2015 рiк. Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк не прийнято, розмiр дивiдендiв за результатами дiяльностi за 2015 рiк не затверджено.
Питання № 7. У зв’язку iз перейменуванням мiста «Артемiвськ» на мiсто «Бахмут» та назви вулицi «Артема» на назву вулицi «Миру», змiнено найменування мiсцезнаходження Товариства. Встановлено наступне мiсцезнаходження Товариства: вулиця Миру, будинок № 1, мiсто Бахмут, Донецька область, Україна, 84500.
Питання № 8. Внесено змiни i доповнення до Статуту Товариства, що пов’язанi iз змiною мiсцезнаходження Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затверджено нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА». Надано повноваження директору Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту. Доручено директору Товариства провести державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту.
Питання № 9. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства – Публiчного акцiонерного товариства «Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв».
Питання № 10. Обрано членами Наглядової ради Товариства на строк, визначений статутом Товариства, наступних осiб: Кохну Юрiя Едуардовича, Марченко Олександра Олександровича, Парамонова Юрiя Вiкторовича.
Питання № 11. Затверджено умови договорiв, що укладатимуться з Членами Наглядової ради Товариства. Встановлено, що виконання функцiй Членiв Наглядової ради буде виконуватися на безоплатнiй основi.
Питання № 12. Обрано директора Товариства особою, уповноваженою на пiдписання договорiв з Членами Наглядової ради Товариства.
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися у визначений строк вiдповiдно до затвердженого порядку денного.IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська Подiльський р-он м. Київ вул. Нижнiй Вал № 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581323
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.04.2008
Міжміський код та телефон (044) 591 04 04
Факс (044) 591 04 04
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.
Опис Емiтентом з ПАТ "НДУ" укладено Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв.
Центральний депозитарiй надає емiтенту послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, здiйснює депозитарне обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента, депонування глобальних (тимчасових глобальних) сертифiкатiв вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України", Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiя цiнних паперiв, рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, та iнших нормативно-правовiх акцтiв. Центральнй депозитарiй також надає емiтенту реєстр власникiв iменних цiнних паперiв та довiдки згiдно розпоряджень емiтента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23980886
Місцезнаходження 03150 Україна Київська Печерський р-он м. Київ вул. Предславинська, № 12/195
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 1259
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 469 07 17
Факс (044) 469 07 17
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Вiдповiдно до Договору на проведення аудиту (аудиторської перевiрки) аудитор здiйснював у 2016 роцi аудиторську перевiрку пакету рiчної фiнансової звiтностi з метою висловлення думки щодо достовiрностi вiдображення фiнансового стану Товариства, його фiнансових результатiв та руху грошових коштiв вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Аудитор має Сертифiкат аудитора серiї А № 002673 вiд 05.10.1995р., дiя якого продовжена до 24.09.2020р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.07.2010 155/05/1/10 Донецьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000078646 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.00 316000 316000.00 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та позабiржових ринках не здiйснювалася. Факти лiстингу (делiстингу) акцiй вiдсутнi. На внутрiшньому ринку з акцiями можуть укладатися угоди цивiльно-правового характеру. Iнформацiя щодо угод за межами держави вiдсутня.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2482 14 0 0 2482 14
будівлі та споруди 2466 0 0 0 2466 0
машини та обладнання 10 13 0 0 10 13
транспортні засоби 1 1 0 0 1 1
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1 0 0 0 1 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4960 28 0 0 4960 28
Опис Основнi засоби використовуються згiдно до їх цiльового призначення вiдповiдно до встановлених нормативно-технiчною документацiю термiнiв експлуатацiї. Ступiнь зносу дорiвнює ступеню використання. Товариство користується усiма правами власника майна i несе вiдповiдальнiсть за використання майна вiдповiдно до вимог чиного законодаства.Операцiї з основними фондами здiйснюються шляхом списання, вiдновлення, укладеня угод цивiльно-правового характеру.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1605.8 1337
Статутний капітал (тис. грн.) 316 316
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 316 316
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi та Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 2016 року складає – 1289,8 тис.грн.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (1605,8 тис. грн.) перевищує скоригований статутний капiтал емiтента (316 тис.грн.). Вартiсть чистих активiв та розмiр статутного капiталу емiтента вiдповiдають вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 104.9 X X
Інші зобов'язання X 3187.6 X X
Усього зобов'язань X 3292.5 X X
Опис: У звiтному перiодi загальна сума зобов'язань емiтента зросла. Iншi зобов'язання - 3292,5 тис.грн., у тому числi:
- кредиторскьа заборгованiсть за товари, послуги, роботи - 1691,8 тис.грн.,
- поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 259,5 тис.грн.,
- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 264,7 тис.грн.,
- поточнi розрахунки зi страхування - 5,0 - 6,1 тис.грн.,
- поточнi розрахунки з оплати працi - 210,9 тис.грн.,
- iншi поточнi зобов'язання за розрахунками з пiдзвiтними особами - 7,7 тис.грн., податковий кредит з ПДВ - 735 тис.грн.,
- iншi зобов'язання - 15,4 тис.грн.,
- iншi розрахунки з iншими дебiторами - 104,9 тис.грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
25.04.2016 26.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.05.2016 17.05.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-ОПТIМ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21613474
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Червонопрапорна, буд 34, корп. 4, м. Київ, 03680
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0295 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** № 345 П № 000345 26.01.2016 30.07.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєстрацiю здiйснювала Реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Голосування здiйснювалось згiдно Закону "Про акцiонернi Товариства" з використанням бюлетенiв для голосування. Офiцiйний зразок бюлетеня затверджений Наглядовою радою Товариства. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не проводилися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 3
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада проводить оцiнку своєї дiяльностi.

Наглядова рада є компетентною у прийняттi рiшень з дiяльностi товариства.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у товариствi не створенi.
Інші (запишіть) Наглядова рада дiє на пiдставi Статуту Товариства.

Наглядова рада є компетентою в сферi своїх повноважень. Повноваження Наглядовою радою виконуються вiдповiдно до статуту товариства та внутрiшнiх положень. Зауваження щодо роботи Наглядової ради вiд загальних зборiв акцiонерiв вiдсутнi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вимоги визначенi Статутом Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Новий Член Наглядової ради самостiйно ознайомився зi своїми правами та обов'язками.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Товариство дiє на пiдставi Статуту.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Згiдно Статуту Товариства аудитора затверджує Наглядова рада.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрки здiйснювались Наглядовою радою Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства. Перевiрки стороннiми компанiями здiйснювались вiдповiдно до приписiв чинного законодавства.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя в Товариствi не обрана.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не визначилось iз залученням iнвестицiй.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння загальними зборами не прийнятий.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя не оприлюднювалася.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Корпоративне управлiння у Товариствi здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства, Статуту Товариства. Акцiонери Товариства забезпеченi надiйними та ефективними засобами облiку прав власностi на акцiї завдяки укладенню Товариством договору на вiдкриття акцiонерам рахункiв у цiнних паперах та договору з депозитарiєм на виконання депозитарних операцiй. Акцiонерам забезпечено право приймати участь в управлiннi Товариством шляхом участi та прийняття рiшень на Загальних зборах акцiонерiв. Про проведення Загальних зборiв акцiонери своєчасно повiдомляються персонально. Крiм цього, загальне повiдомлення друкується в офiцiйному органi, розмiщується на сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет та розкривається у стрiчцi новин Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Акцiонерам забезпечено право на отримання iнформацiї про дiяльнiсть Товариства у порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством. Акцiонерам надається однакова можливiсть доступу до iнформацiї.ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА" за ЄДРПОУ 31680472
Територія за КОАТУУ 141300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вул. Миру, № 1, м. Бахмут. Донецька обл. 84500

Форма № 1-м
1. Баланс
на 01.01.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 400.0 0
Основні засоби: 1010 2482.0 13.6
- первісна вартість 1011 6523.8 173.6
- знос 1012 ( 4041.8 ) ( 160.0 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2882.0 13.6
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3.3 2.9
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 187.5 57.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.4 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 643.2 4486.7
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 56.6 337.6
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 892.0 4884.7
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 3774.0 4898.3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 316.0 316.0
Додатковий капітал 1410 2238.9 0
Резервний капітал 1415 3.6 3.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1221.5 1286.2
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 1337.0 1605.8
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 1691.8 1689.4
розрахунками з бюджетом 1620 1.8 264.7
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 2.2 5.0
- з оплати праці 1630 279.5 210.9
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 461.7 1122.5
Усього за розділом IІІ 1695 2437.0 3292.5
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 3774.0 4898.3

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Інші операційні доходи 2120 25.8 161.6
Інші доходи 2240 4243.2 3.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4269.0 260.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 63.5 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1536.7 ) ( 265.0 )
Інші витрати 2270 ( 2463.5 ) ( 1.7 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 4000.2 ) ( 330.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 268.8 -69.4
Податок на прибуток 2300 ( 31.3 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 237.5 69.4


Примітки до балансу Станом на 31.12.2016 р балансова вартiсть основних засобiв становить 13,6 тис.грн.,знос основних засобiв - 173,6 тис.грн., первiсна вартiсть основних засобiв - 173,6 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнейним методом згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби". За звiтний перiод нарахована амортизацiя склала 5 тис.грн. Протягом 2016 року iндексацiя основних засобiв не проводилася. Залишок запасiв на кiнець року - 2,9 тис.грн.При передачi у виробництво, продажу або вибуттi виробничих запасiв застосовується метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016р. складає 4544,2 тис.грн., у т.ч.: - чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, послуги- 57,5 тис.грн., у т.ч.: ДП "Донецький Екологiчний Iнститут"- 57,5 тис.грн.; -дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 4409,1 тис.грн.,iншi пiдприємства 43,7- тис.грн.; -iнша поточна дебiторська заборгованiсть - (орендатори) 33,9 тис.грн. Наявнiсть грошових коштiв в нацiональнiй валютi стном на 31.12.2016р - 316 тис.грн. Розмiр статутного капiталу на 31.12.2016р. складає 316,0 тис.грн. Резервний капiтал на 31.12.2016р.- 3,6 тис.грн. Розмiр прибутку станом на 31.12.2016р. складає 1286,2 тис.грн. За 2016 рiк вiд фiнансово-господарської дiяльности було отримано прибуток 237,5 тис.грн.

Примітки до звіту про фінансові результати Протягом 2016 року товариство вело облiк доходiв вiдповiдно до положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 15"Дохiд". Виручка вiд реалiзацiї за 2016 рiк - 0 тис.грн.,iншi операцiйнi доходи- 4269 тис.грн., у т.ч.: вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 4243,2тис.грн., iншi - 25,8 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованих робот - 0 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 1536,7 тис. грн., а саме:административнi витрати- 116,3 тис.грн., собiвартiсть реализованих виробничих запасов - 306,3 тис.грн., витрати вiд списання сумнiвної дебiторської заборгованiсти- 612,9 тис.грн., iншi - 617,5 тис.грн. Фiнансовий результат до оподаткування на 31.12.2016 рiк складає збиток 268,8тис.грн. Чистий фiнансовий результат за 2016 рiк - збиток 237,5 тис. грн. Податок на прибуто - 31,3 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв - 2463,5 тис.грн.
Керівник Директор Яхненко О.В.
Головний бухгалтер Грищенко Т.О.