Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Яхненко Олександр Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Героїв Працi, № 42
4. Код за ЄДРПОУ
31680472
5. Міжміський код та телефон, факс
0501426085
6. Електронна поштова адреса
info@ucmo.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 95 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 21.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ucmo.com.ua в мережі Інтернет 21.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.05.2018 набуто повноважень Директор Яхненко Олександр Васильович з/в з/в
з/в
0
Зміст інформації:
З 17 травня 2018 року продовжено дiю трудового договору з директором товариства Яхненко Олександром Васильовичем на невизначений строк. Пiдстава - ст. 39-1 Кодексу законiв про працю України та рiшення Наглядової ради вiд 17.05.2018р. До продовження дiї трудового договору посадова особа протягом року (до 16.05.2018р. включно) обiймала посаду директора товариства. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: головний iнженер проекту, директор товариства.