Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Яхненко Олександр Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.07.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Героїв Працi, № 42
4. Код за ЄДРПОУ
31680472
5. Міжміський код та телефон, факс
050 142 60 85 0627 44 91 88
6. Електронна поштова адреса
infо@ucmo.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № 132 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 13.07.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ucmo.com.ua в мережі Інтернет 13.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 10.07.2018 10000 4133.9 241.9
Зміст інформації:
10 липня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення емiтентом значних правочинiв. Характер значних правочинiв - усi види цивiльно-правових та господарських правочинiв. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв складає 10 мiльйонiв гривень включно. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 4133,9 тис. грн. Спiввiдношення сукупної граничної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 241,9 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах, та кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 300 364 штук (голосiв). Голосуючi акцiї "проти" прийняття рiшення вiдсутнi.