Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Яхненко Олександр Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.07.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Героїв Працi, № 42
4. Код за ЄДРПОУ
31680472
5. Міжміський код та телефон, факс
050 142 60 85 0627 44 91 88
6. Електронна поштова адреса
info@ucmo.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № 132 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 13.07.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ucmo.com.ua в мережі Інтернет 13.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.07.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Марченко Олександр Олександрович з/в з/в
з/в
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв з 10 липня 2018 року припиненi повноваження Члена Наглядової ради Марченко Олександра Олександровича, який представляв акцiонера - юридичну особу ПрАТ "Завод по обробцi кольорових металiв". Пiдстава - рiшення Загальних зборiв вiд 10.07.2018р. ПрАТ "ЗОКМ" володiє часткою у розмiрi 95,0519 % (300364 штук простих iменних акцiй) у статутному капiталi емiтента. Представник акцiонера не володiє акцiями емiтента. На посадi представник перебував 2 роки i 2 мiсяцi. Представник не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.
10.07.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Кохна Юрiй Едуардович з/в з/в
з/в
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв з 10 липня 2018 року припиненi повноваження Члена Наглядової ради Кохни Юрiя Едуардовича, який представляв акцiонера - юридичну особу ПрАТ "Завод по обробцi кольорових металiв". Пiдстава - рiшення Загальних зборiв вiд 10.07.2018р. ПрАТ "ЗОКМ" володiє часткою у розмiрi 95,0519 % (300364 штук простих iменних акцiй) у статутному капiталi емiтента. Представник акцiонера не володiє акцiями емiтента. На посадi представник перебував 2 роки i 2 мiсяцi. Представник не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.
10.07.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Парамонов Юрiй Вiкторович з/в з/в
з/в
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв з 10 липня 2018 року припиненi повноваження Члена Наглядової ради Парамонова Юрiя Вiкторовича, який представляв акцiонера - юридичну особу ПрАТ "Завод по обробцi кольорових металiв". Пiдстава - рiшення Загальних зборiв вiд 10.07.2018р. ПрАТ "ЗОКМ" володiє часткою у розмiрi 95,0519 % (300364 штук простих iменних акцiй) у статутному капiталi емiтента. Представник акцiонера не володiє акцiями емiтента. На посадi представник перебував 2 роки i 2 мiсяцi. Представник не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.
10.07.2018 обрано Член Наглядової ради Марченко Олександр Олександрович з/в з/в
з/в
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 10.07.2018р. Марченко Олександр Олександрович обраний Членом Наглядової ради емiтента з 10.07.2018р. строком на три роки. Пiдстава - рiшення Загальних зборiв вiд 10.07.2018р. Посадова особа є представником акцiонера - ПрАТ "Завод по обробцi кольорових металiв", який володiє 300364 простими iменними акцiями емiтента, що складає 95,0519 % статутного капiталу. Представник не володiє часткою у статутному капiталi емiтента та не є незалежним директором. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: начальник цеху ПАТ "АЗОКМ", начальник виробничого вiддiлу ТОВ "ЗКМ". Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
10.07.2018 обрано Член Наглядової ради Кохна Юрiй Едуардович з/в з/в
з/в
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 10.07.2018р. Кохна Юрiй Едуардович обраний Членом Наглядової ради емiтента з 10.07.2018р. строком на три роки. Пiдстава - рiшення Загальних зборiв вiд 10.07.2018р. Посадова особа є представником акцiонера - ПрАТ "Завод по обробцi кольорових металiв", який володiє 300364 простими iменними акцiями емiтента, що складає 95,0519 % статутного капiталу. Представник не володiє часткою у статутному капiталi емiтента та не є незалежним директором. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: майстер, начальник виробничого вiддiлу ПрАТ "ЗОКМ", заступник начальника цеху ТОВ "ЗКМ". Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
10.07.2018 обрано Член Наглядової ради Парамонов Юрiй Вiкторович з/в з/в
з/в
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 10.07.2018р. Парамонов Юрiй Вiкторович обраний Членом Наглядової ради емiтента з 10.07.2018р. строком на три роки. Пiдстава - рiшення Загальних зборiв вiд 10.07.2018р. Посадова особа є представником акцiонера - ПрАТ "Завод по обробцi кольорових металiв", який володiє 300364 простими iменними акцiями емiтента, що складає 95,0519 % статутного капiталу. Представник не володiє часткою у статутному капiталi емiтента та не є незалежним директором. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: начальник цеху ПрАТ "ЗОКМ", начальник цеху ТОВ "ЗКМ". Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.