Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Яхненко Олександр Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру № 1
4. Код за ЄДРПОУ
31680472
5. Міжміський код та телефон, факс
(0627) 44 98 09 (06274) 3 14 13
6. Електронна поштова адреса
gipromet@bk.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № 80 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 27.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ucmo.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2017 4931.79 4898.3 100.68
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв емiтента 25.04.2017р. схвалено укладення та надана згода на вчинення товариством значного правочину – договору купiвлi-продажу нерухомого майна (будiвлi) ринковою вартiстю 4931,79 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi складає 4898,3 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента складає 100,68 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй згiдно перелiку акцiонерiв складає 300364 штук. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах, складає 300364 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй "за" погодження та вчинення правочину складає 300364 штук. Голосуючi акцiї "проти" прийняття рiшення вiдсутнi.